Obchodní a reklamační podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

on-line obchodu provozovaného Stanislavem Chromčákem na internetové adrese http://ztatovyhlavy.cz/obchod

1. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky on-line obchodu provozovaného Stanislavem Chromčákem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona zapsanou v Živnostenském rejstříku Městského úřadu Vsetín, IČO 04315022, se sídlem Jablůnka 355, 756 23, telefon 603 757 608, e-mail pohadky@ztatovyhlavy.cz (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://ztatovyhlavy.cz/obchod (dále jen „webová stránka“). Reklamační řád je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Elektronickou knihou (dále jen „e-kniha“) se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady dostupných formátů. Obsahem digitálního souboru nemusí být pouze kniha, ale může jím být i audiokniha, návod, příručka, atd.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. STAHOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH

 1. Stažením e-knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě.
 2. Kupující bere na vědomí, že čtení e-knihy je podmíněno existencí konkrétního software a/nebo hardware. Prodávající není odpovědný za nemožnost stažení a použití e-knihy způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.
 4. Kupující si může zakoupenou e-knihu stáhnout pomocí odkazu, který prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího„).
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 13. V případě zakoupení e-knihy je kupující oprávněn stáhnout e-knihu až po odeslání ceny na účet prodávajícího, ačkoli odkaz ke stažení e-knihy je odeslán prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího ihned po zpracování objednávky prodávajícím.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti při osobním předání (platí jen při objednávce fyzického zboží);

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000847622/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že pokud si zakoupí e-knihu, tak na základě ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy, protože prodávající zasílá odkaz ke stažení e-knihy ihned po zpracování objednávky.
 2. V případě zakoupení fyzického produktu má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí informace o odstoupení od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu na elektronickou adresu kupujícího.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2, sekce V, obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2, sekce V, obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. AUTORSKÁ PRÁVA – LICENCE K E-KNIHÁM

 1. Kupující bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webových stránkách prodávajícího jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona.
 2. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn užívat e-knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li uvedeno jinak.
 3. Prodávající uděluje licenci bez územního omezení.
 4. Kupující dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webových stránek jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 5. Kupující bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

8. UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, které jsou nutné pro realizaci objednávky.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 2, sekce 9, obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Délka záruční doby činí 24 měsíců a začíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu.
 7. Záruku u e-knihy nelze uplatnit zejména v následujících případech:
  1. Uplynula-li u reklamované e-knihy záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – tj. záruka zanikla.
  2. Vada byla způsobena použitím hardwaru či softwaru nevhodného pro správné zobrazení e-knihy prodávajícího.
  3. Vada byla způsobena neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o čtecí zařízení a software pro čtení e-knihy.
  4. Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do e-knihy.
 8. Za důvod reklamace se nepovažuje obsah, informace v (e-)knize uvedené a dále pravopisné chyby, překlepy a podobně, pokud nepřesáhnou rozsah více než 1% z celkového obsahu (e-)knihy.
 9. V případě uplatnění reklamace v záruce má kupující právo na opravu vady, případně předání nové rozmnoženiny díla, umožňují-li to technické podmínky. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 10. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  1. na e-mailovou adresu prodávajícího: pohadky@ztatovyhlavy.cz
  2. poštou na adresu prodávajícího uvedenou v sekci 1
 11. Kupující má povinnost v e-mailu nebo dopise uvést datum zakoupení zboží, elektronickou adresu, kterou použil k objednávce, variabilní symbol použitý k úhradě kupní ceny a důvod reklamace.
 12. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dní a oznámí výsledek na elektronickou adresu kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2018 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky v pdf formátu